Prejdite do Online katalógu a použite výhodnejšie filtrovanie všetkých našich produktov.

Online Katalóg

Prejdite do Online katalógu a použite výhodnejšie filtrovanie všetkých našich produktov.


Online Katalóg

Všeobecné obchodné podmienky (e-shop)

I. Úvodné ustanovenia

1.1. Týmito VOP sa riadia právne vzťahy medzi zmluvnými stranami kúpnej zmluvy, a to medzi spoločnosťou Elektro Kocian s r.o., so sídlom Komenského 361, 908 77 Borský Mikuláš, Slovenská republika, IČO: 47787881, DIČ: 2024096591 zapísanou v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo: 34483/T, kontaktné tel. č. +421 0907 131 216, kontaktná e-mailová adresa: nbelektro@kfte.sk, ako predávajúcim (ďalej len „Predávajúci“) a každou osobou, ktorá je kupujúcim tovaru ponúkaného Predávajúcim na internetovej stránke Predávajúceho www.kfte.sk (ďalej len „Kupujúci“).

1.2. Spotrebiteľom je osoba, ktorá je spotrebiteľom v zmysle § 2 písm. a) zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v platnom znení (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa“). B2B zákazník bez kreditu je osoba, ktorá nie je spotrebiteľom a v čase odoslania Objednávky (ako je definovaná v bode 2.1 VOP) (i) nemá uzavretú osobitnú rámcovú zmluvu o spolupráci alebo inú obdobnú rámcovú zmluvu s Predávajúcim (ďalej len „Rámcová zmluva“), alebo (ii) jej nebol jednostranne zo strany Predávajúceho pridelený osobitný kredit (povolenie) na kúpu tovaru ponúkaného Predávajúcim s možnosťou neskoršej úhrady kúpnej ceny po prevzatí tovaru od Predávajúceho. B2B zákazník s kreditom je osoba, ktorá nie je spotrebiteľom a v čase odoslania Objednávky (ako je definovaná v bode 2.1 VOP) (i) má uzavretú Rámcovú zmluvu, alebo (ii) jej bol jednostranne zo strany Predávajúceho pridelený osobitný kredit (povolenie) na kúpu tovaru ponúkaného Predávajúcim s možnosťou neskoršej úhrady kúpnej ceny po prevzatí tovaru od Predávajúceho.

1.3. Kúpnou zmluvou sa rozumie zmluva uzavretá medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa tovaru ponúkaného Predávajúcim na internetovej stránke Predávajúceho www.kfte.sk (ďalej len „Tovar“) uzavretá spôsobom podľa článku II. VOP (ďalej len „Kúpna zmluva“).

1.4. Všetky zmluvné vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim vzniknuté v súvislosti s Kúpnou zmluvou sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak nižšie nie je uvedené inak, právne vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim výslovne neupravené Kúpnou zmluvou sa riadia týmito VOP, a v prípade Kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom, aj Reklamačným poriadkom pre internetový obchod www.kfte.sk (ďalej len „Reklamačný poriadok“). Právne vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktorý je spotrebiteľom, a výslovne neupravené Kúpnou zmluvou, týmito VOP alebo Reklamačným poriadkom, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“), Zákona o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri zmluvách uzatváraných na diaľku“), zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v platnom znení (ďalej len „Zákon o elektronickom obchode“). Právne vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktorý je B2B zákazníkom bez kreditu, a výslovne neupravené Kúpnou zmluvou alebo týmito VOP, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“). Právne vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktorý je B2B zákazníkom s kreditom a s uzavretou Rámcovou zmluvou, a výslovne neupravené Rámcovou zmluvou sa riadia Kúpnou zmluvou, týmito VOP, a príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. Právne vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktorý je B2B zákazníkom s kreditom bez uzavretej Rámcovej zmluvy, a výslovne neupravené Kúpnou zmluvou sa riadia týmito VOP, s výnimkou bodu 3.3 VOP, a príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

1.5. Na Kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľom, sa nevzťahujú ustanovenia čl. VI. „Záruka a servis“ a čl. VII. „Vrátenie Tovaru - odstúpenie od Kúpnej zmluvy“ týchto VOP a ustanovenia Reklamačného poriadku. Zodpovednosť za vady Tovaru sa v tomto prípade riadi ustanoveniami Rámcovej zmluvy alebo § 422 a nasl. Obchodného zákonníka.

II. Spôsob objednania Tovaru a uzavretie Kúpnej zmluvy

2.1. Kupujúci si objednáva Tovar prostredníctvom vyplnenia elektronického objednávkového formulára uvedeného na internetovej stránke Predávajúceho www.kfte.sk (ďalej len „Objednávka“), a to spôsobom určeným v nasledujúcich ustanoveniach tohto článku II. VOP.

2.2. Kupujúci vyplní všetky požadované údaje uvedené v Objednávke. Pred definitívnym odoslaním Objednávky má Kupujúci možnosť Objednávku a zadané údaje skontrolovať a prípadne zmeniť. Zmena vyplnených údajov je možná pomocou tlačidla ,,Nákupný košík“ alebo „Doprava a platba“, ktorým sa Kupujúci vráti do predošlých krokov v rámci vypĺňania Objednávky, kde danú zmenu údajov Kupujúci môže vykonať. Po prekontrolovaní zadaných údajov a ich prípadnej zmene zo strany Kupujúceho, Kupujúci definitívne potvrdí Objednávku tlačidlom ,,Potvrdiť objednávku s povinnosťou platby“. Najneskôr pred definitívnym potvrdením Objednávky podľa predchádzajúcej vety je Kupujúci povinný registrovať sa alebo prihlásiť sa (ak už je registrovaný) do zákazníckeho portálu Predávajúceho na internetovej stránke Predávajúceho www.kfte.sk (ďalej len „Zákaznícky portál“). Objednávka sa považuje za doručenú Predávajúcemu, ak dôjde Predávajúcemu (dostane sa do sféry jeho dispozície) a bude obsahovať vyplnené všetky požadované údaje, t.j. meno, priezvisko alebo obchodné meno Kupujúceho, dodaciu a fakturačnú adresu Kupujúceho so všetkými v Objednávke požadovanými údajmi, e-mailový a telefonický kontakt na Kupujúceho, názov objednávaného Tovaru, množstvo objednaného Tovaru a taktiež spôsob dodania objednaného Tovaru a čas dodania Tovaru, v prípade ak sa možnosť voľby času dodania Tovaru v Objednávke nachádza, príp. ďalšie údaje v zmysle Objednávky. Objednávka doručená Predávajúcemu sa považuje za návrh na uzavretie Kúpnej zmluvy zo strany Kupujúceho. Predávajúci sa zaväzuje zaslať Kupujúcemu bezodkladne po prijatí Objednávky oznámenie o jej prijatí. Toto oznámenie, ktoré sa zasiela automaticky po prijatí do elektronického systému Predávajúceho, sa nepovažuje za záväznú Akceptáciu v zmysle bodu 2.4 tohto článku a plní len informačné účely pre potreby Kupujúceho o tom, že jeho Objednávka bola doručená do elektronického systému internetového obchodu Predávajúceho.

2.3. Doručenou Objednávkou je Kupujúci viazaný a k jej účinnému odvolaniu zo strany Kupujúceho dôjde len v prípade, ak toto odvolanie dôjde (bude doručené) Predávajúcemu skôr, ako Predávajúci uskutoční akceptáciu Objednávky Kupujúceho, t.j. skôr ako Predávajúci odošle Kupujúcemu e-mail s akceptáciou Objednávky alebo Predávajúci telefonicky oznámi Kupujúcemu akceptáciu Objednávky.

2.4. Predávajúci uskutoční akceptáciu Objednávky Kupujúceho tak, že o akceptácii Objednávky upovedomí Kupujúceho na e-mailovú adresu Kupujúceho uvedenú v Objednávke, a to zaslaním e-mailu s akceptáciou príslušnej Objednávky Kupujúceho (ďalej len „Akceptácia Objednávky“). Kúpna zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa považuje za uzavretú doručením Akceptácie Objednávky Predávajúcim Kupujúcemu.

2.5. Predávajúci si vyhradzuje právo upraviť cenu Tovaru uvedenú v katalógu Tovarov uvedenom na internetovej stránke Predávajúceho www.kfte.sk (ďalej len „Internetový obchod“) pri Objednávkach všetkých Tovarov, pokiaľ zistí, že daná cena bola uvedená chybne. O tejto skutočnosti je Predávajúci povinný informovať Kupujúceho. Predávajúci si vyhradzuje právo neuskutočniť Akceptáciu Objednávky v prípade (i) chybne uvedenej ceny, popisu alebo obrázku Tovaru v katalógu Tovarov uvedenom v Internetovom obchode, (ii) ak Predávajúci z dôvodu vypredania alebo nedostupnosti Tovaru alebo z dôvodu, že sa výrazným spôsobom zmenila cena Tovaru zo strany výrobcu, dovozcu alebo dodávateľa Tovaru, z dôvodov vyššej moci alebo v prípade, ak ani pri vynaložení všetkého možného úsilia, ktoré možno od Predávajúceho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať Tovar Kupujúcemu v cene Tovaru uvedenej v Internetovom obchode v okamihu uskutočnenia Objednávky, alebo dodať Tovar zodpovedajúci popisu Tovaru uvedeného v katalógu tovarov v Internetovom obchode v okamihu uskutočnenia Objednávky alebo dodať Tovar v lehote určenej podľa týchto VOP; pokiaľ sa Predávajúci s Kupujúcim nedohodnú inak napr. na inom plnení. O neuskutočnení Akceptácie Objednávky Predávajúcim z dôvodov uvedených v predchádzajúcej vete bude Predávajúci bezodkladne informovať Kupujúceho telefonicky alebo emailom, a to na telefónne číslo resp. e-mailovú adresu Kupujúceho uvedené/ú pri vypĺňaní Objednávky.

2.6. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od uzavretej Kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob Tovaru alebo nedostupnosti Tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ Tovaru v Kúpnej zmluve prerušil výrobu Tovaru alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností Predávajúceho vyplývajúcich z Kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od Predávajúceho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať Tovar Kupujúcemu v cene Tovaru dohodnutej v Kúpnej zmluve alebo dodať Tovar zodpovedajúci popisu Tovaru podľa Kúpnej zmluvy alebo dodať Tovar v lehote určenej podľa týchto VOP. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti bezodkladne informovať Kupujúceho a vrátiť Kupujúcemu už Kupujúcim prípadne zaplatenú kúpnu cenu za Tovar dohodnutý v Kúpnej zmluve v lehote 14 dní od doručenia oznámenia o odstúpení od Kúpnej zmluvy, a to prevodom na bankový účet Kupujúceho, ktorého číslo Kupujúci uvedie Predávajúcemu v e-maile zaslanom na nbelektro@kfte.sk . Tým nie je dotknuté právo Predávajúceho odstúpiť od Kúpnej zmluvy z dôvodov vyplývajúcich z platných právnych predpisov.

2.7. Predávajúci sa zaväzuje, že pri tovare v rámci zverejnenej ponuky v Internetovom obchode bude pravidelne informovať o aktuálnych obmedzeniach dodania tovaru, ak takéto obmedzenia vzniknú, a to s dennou aktualizáciou týchto údajov.

III. Cena a platobné podmienky

3.1. Kupujúci je povinný za Tovar, ktorého Objednávka bola Predávajúcim Akceptovaná, zaplatiť kúpnu cenu podľa bodu 3.2. týchto VOP platnú v čase odoslania Objednávky Predávajúcemu (ďalej len „Kúpna cena“), a to riadne a včas.

3.2. Kúpna cena za Tovar je cena uvedená v Internetovom obchode k vybranému Tovaru v čase odoslania Objednávky Kupujúceho Predávajúcemu. V prípade Kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom, je v Internetovom obchode Kúpna cena uvedená vrátane príslušnej dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“). V prípade Kupujúceho, ktorý je B2B zákazníkom s kreditom alebo B2B zákazníkom bez kreditu, je v Internetovom obchode Kúpna cena uvedená bez DPH.

3.3. Kúpnu cenu uhradí Kupujúci podľa ním zvoleného spôsobu úhrady uvedeného v Objednávke. Okrem Kúpnej ceny je Kupujúci povinný uhradiť aj poplatok za zvolený spôsob úhrady. Nižšie uvádzame prehľad možných spôsobov úhrady Kúpnej ceny vrátane poplatkov za zvolený spôsob úhrady Kúpnej ceny:

 • a) platba v hotovosti pri prevzatí Tovaru na predajni Predávajúceho; poplatok: 0,- EUR vrátane DPH.
 • b) platba platobnou kartou pri prevzatí Tovaru na predajni Predávajúceho; poplatok: 0,- EUR vrátane DPH.
 • c) platba na dobierku - v hotovosti pri prevzatí tovaru u kuriéra ; poplatokbude účtovaný podľa stanoveného platného cenníka uvedeného pri uzatváraní objednávky v e-shope ,- vrátane DPH.
 • d) platba prevodom na bankový účet Predávajúceho na základe vystavenej zálohovej faktúry; poplatok: 0,- EUR vrátane DPH. Pokiaľ však Kupujúci neuhradí príslušnú Kúpnu cenu do 7 dní odo dňa doručenia danej zálohovej faktúry Kupujúcemu, Predávajúci márnym uplynutím tejto lehoty od Kúpnej zmluvy odstupuje, a teda Kúpna zmluva márnym uplynutím tejto lehoty sa od počiatku zrušuje. Zmluvné strany sú si povinné vydať všetko, čo si do okamihu zrušenia Kúpnej zmluvy plnili.

3.4. V prípade Kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom, je v Internetovom obchode poplatok za zvolený spôsob úhrady Kúpnej ceny uvedený vrátane DPH. V prípade Kupujúceho, ktorý je B2B zákazníkom s kreditom alebo B2B zákazníkom bez kreditu, je v Internetovom obchode poplatok za zvolený spôsob úhrady Kúpnej ceny uvedený bez DPH.

3.5. Faktúra na Kúpnu cenu a ďalšie náklady a poplatky spojené s dodaním Tovaru vystavená Predávajúcim, ktorá bude zaslaná Kupujúcemu spolu s Tovarom, slúži zároveň i ako daňový doklad a dodací list.

3.6. V Kúpnej cene podľa bodu 3.2. týchto VOP nie sú zahrnuté náklady na dopravu zakúpeného Tovaru. Informácia o cenových podmienkach dopravy Tovaru je uvedená v čl. V. týchto VOP. Kupujúci berie na vedomie a súhlasí s tým, že popri Kúpnej cene je povinný uhradiť Predávajúcemu aj poplatky za vybraný spôsob úhrady kúpnej ceny Tovaru podľa tohto článku VOP a poplatky za dopravu zakúpeného Tovaru vo výške podľa čl. V. týchto VOP.

3.7. Ak Predávajúci nemôže splniť Kúpnu zmluvu, pretože objednaný Tovar nemôže dodať, je povinný o tom bezodkladne informovať Kupujúceho, využiť svoje oprávnenie odstúpiť od Kúpnej zmluvy podľa bodu 2.6. týchto VOP a do 14 dní od doručenia oznámenia o odstúpení od Kúpnej zmluvy mu vrátiť Kúpnu cenu zaplatenú za Tovar alebo preddavok, ako aj prípadné ďalšie poplatky, ak sa Predávajúci a Kupujúci nedohodnú na náhradnom plnení. V prípade vrátenia Kúpnej ceny alebo jej časti alebo poplatku Predávajúcim Kupujúcemu podľa predošlej vety, Predávajúci vráti zaplatenú Kúpnu cenu, jej časť, príp. poplatok na číslo účtu, ktorý Kupujúci uvedie Predávajúcemu v e-maile zaslanom na nbelektro@kfte.sk , pokiaľ sa Predávajúci a Kupujúci nedohodnú inak.

IV. Dodacia lehota

4.1. Tovar bude Kupujúcemu dodaný v lehote uvedenej v Objednávke ako „Doručenie zásielky“, ak taká nie je, v lehote uvedenej v Internetovom obchode pri príslušnom Tovare v katalógu Tovarov. Do tejto lehoty sa započítavajú iba pracovné dni, pokiaľ Kúpna zmluva neustanovuje inak (ďalej len „Dodacia lehota“).

4.2. Dodacia lehota pri Tovare, ktorého Kúpna cena bude Kupujúcim hradená pri prevzatí Tovaru, t.j. pri prevzatí Tovaru na niektorej z predajní Predávajúceho alebo pri Objednávke na dobierku, začína plynúť dňom uzavretia Kúpnej zmluvy podľa čl. II. VOP, t.j. Akceptáciou Objednávky. V prípade, že Kupujúci zvolil iný spôsob úhrady Kúpnej ceny za Tovar, t.j. prevodom na bankový účet Predávajúceho na základe vystavenej zálohovej faktúry, začína Dodacia lehota plynúť až od úplného zaplatenia Kúpnej ceny, t.j. od pripísania celej sumy Kúpnej ceny na bankový účet Predávajúceho.

4.3. V prípade, že objednaný Tovar nie je možné dodať v Dodacej lehote podľa Objednávky, alebo uvedenej v Internetovom obchode pri príslušnom Tovare v katalógu tovarov, Predávajúci je o tejto skutočnosti povinný Kupujúceho bezodkladne informovať spolu s uvedením informácie o náhradnom termíne dodania Tovaru, prípadne Predávajúci ponúkne Kupujúcemu iný tovar, t.j. ponúkne Kupujúcemu náhradné plnenie. V prípade náhradného plnenia, je náhradné plnenie Predávajúci oprávnený Kupujúcemu poskytnúť len v prípade predchádzajúceho súhlasu Kupujúceho s poskytnutím náhradného plnenia. V takom prípade je Predávajúci povinný Kupujúcemu dodať príslušný dohodnutý iný (náhradný) tovar. Ak Predávajúci nesplní svoj záväzok dodať Tovar podľa pôvodne dohodnutej dodacej lehoty, a zároveň nedodá Tovar ani v dodatočnej primeranej lehote alebo náhradnom termíne odsúhlasenom Kupujúcim, Kupujúci má právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť. Ak pred uzavretím Kúpnej zmluvy Kupujúci Predávajúceho v Objednávke výslovne informoval o tom, že dodanie Tovaru v určenej lehote alebo v určený deň je pre Kupujúceho osobitne dôležité, a Predávajúci Tovar v tejto lehote Kupujúcemu nedodal, Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy aj bez poskytnutia dodatočnej primeranej lehoty na dodanie Tovaru v náhradnom termíne.

4.4. Ak Predávajúci nemôže splniť Kúpnu zmluvu, pretože objednaný Tovar nemôže dodať, platí ust. čl. III., bod 3.7 týchto VOP.

V. Podmienky dodania Tovaru

5.1. Dodanie Tovaru sa uskutočňuje len na území Slovenskej republiky. Predávajúci uvádza nižšie v bodoch 5.2 až 5.4 VOP možnosti dodania Tovaru (platné pre celé územie Slovenskej republiky) vrátane prípadného poplatku za zvolený spôsob dodania Tovaru.

5.2. Dodanie Tovaru na adresu určenú Kupujúcim, ktorý je spotrebiteľ alebo B2B zákazník bez kreditu, pri Objednávke Tovaru uskutočňuje Predávajúci prostredníctvom využitia kuriérskych služieb tretích osôb v prípade Objednávky Tovaru/ov s celkovou hmotnosťou do 100 kg (vrátane), a to v pracovných dňoch od 8:00 do 16:30 hod. Tovar objednaný na dobierku v pracovných dňoch do 10:00 hod, ktorého dostupnosť je skladom u Predávajúceho, bude odovzdaný na prepravu Kupujúcemu pri využití kuriérskej služby ešte v ten deň, inak v nasledujúci pracovný deň. Nižšie uvádzame prehľad poplatkov za dodanie Tovaru na adresu určenú Kupujúcim pri Objednávke Tovaru prostredníctvom využitia kuriérskych služieb tretích osôb:

 • a) dodanie Tovaru/ov s celkovou hmotnosťou do 10 kg (vrátane); poplatok: 6,- EUR vrátane DPH.
 • b) dodanie Tovaru/ov s celkovou hmotnosťou nad 10 kg (vrátane); poplatok medzi predávajúcim a kupujúcim bude stanovený telefonickou dohodou. Táto dohoda bude navrhnutá a zabezpečená zo strany predávajúceho.

Popri poplatkoch za dodanie Tovaru podľa predchádzajúcej vety je Kupujúci povinný uhradiť Predávajúcemu aj príplatok „nadrozmer alebo nadváha“ podľa dohody medzi predávajúcim a kupujúcim a to ak (i) ktorákoľvek strana rozmeru Tovaru presahuje 200 cm, alebo (ii) hmotnosť ktoréhokoľvek z objednaných Tovarov v rámci jednej Objednávky presahuje 10 kg.


5.3. Dodanie prostredníctvom vlastnej dopravy Predávajúceho na adresu určenú Kupujúcim, ktorý je B2B zákazník s kreditom, pri Objednávke Tovaru sa uskutočňuje v prípade Objednávky Tovaru/ov s celkovou hmotnosťou nad 100 kg, a to v pracovných dňoch pondelok až piatok od 7:00 do 16:00 hod. Expedícia objednaného Tovaru sa uskutočňuje v pracovných dňoch po cca. 2-3 dňoch od začatia plynutia Dodacej lehoty.

5.4. Kupujúci si môže zvoliť v Objednávke aj dodanie Tovaru prostredníctvom odberu Tovaru Kupujúcim na predajni Predávajúceho bez poplatku za dodanie. Po pripravení Tovaru na odber Kupujúcim bude Predávajúci informovať Kupujúceho o možnosti odberu Tovaru na predajni Predávajúceho, a to prostredníctvom e-mailovej správy poslanej na e-mailovú adresu Kupujúceho uvedenú Kupujúcim v Zákazníckom portáli. Odber Tovaru na predajni Predávajúceho je možný ihneď po obdržaní takejto e-mailovej správy Kupujúcim.

5.5. V prípade Kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom, je v Internetovom obchode poplatok za zvolený spôsob dodania Tovaru uvedený vrátane DPH. V prípade Kupujúceho, ktorý je B2B zákazníkom s kreditom alebo B2B zákazníkom bez kreditu, je v Internetovom obchode poplatok za zvolený spôsob dodania Tovaru uvedený bez DPH.

5.6. Povinnosti Kupujúceho pri prevzatí Tovaru:

 • a) Kupujúci je povinný Tovar od zmluvného prepravcu (kuriérskej spoločnosti) riadne prevziať, skontrolovať neporušenosť obalu, počet balíkov a v prípade akýchkoľvek zjavných vád tieto neodkladne, najneskôr do 24 hodín, oznámiť Predávajúcemu. V prípade zistenia porušenia originálnej pásky s logom Predávajúceho na Tovare alebo zistenia iných porušení obalu svedčiacich o neoprávnenom vniknutí do zásielky s prepravovaným Tovarom, je Kupujúci povinný predmetnú zásielku od prepravcu neprevziať. V prípade prevzatia zásielky s prepravovaným Tovarom od prepravcu, je Kupujúci povinný podpísať preberací protokol. Podpisom preberacieho protokolu Kupujúci potvrdzuje, že zásielka s prepravovaným Tovarom bola prevzatá neporušená. Faktúra slúžiaca zároveň ako dodací list je vždy priložená v zásielke s prepravovaným Tovarom.
 • b) Kupujúci je povinný pri prevzatí Tovar doručený vodičmi Predávajúceho riadne skontrolovať a všetky nedostatky nahlásiť priamo vodičom Predávajúceho, a to ešte pred potvrdením prevzatia Tovaru. Na dodatočné nahlásenie zjavných mechanických poškodení Tovaru nie je možné brať ohľad a tieto nebudú Predávajúcim uznané.

5.7. Ak v predchádzajúcich bodoch tohto článku V. VOP nie je uvedené inak, Kupujúci má právo neprevziať Tovar od dopravcu pri doručení iného typu tovaru alebo v prípade dodania tovaru v rozpore s Kúpnou zmluvou alebo pri dodaní tovaru bez príslušných daňových a predajných dokladov (faktúra). V prípade dodania Tovaru v rozpore s Kúpnou zmluvou má kupujúci právo na to, aby mu Predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu dodal Tovar v súlade s podmienkami dohodnutými v Kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky Kupujúceho buď výmenou tovaru, alebo jeho opravou. Ak nie je takýto postup možný, má Kupujúci právo požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo od Kúpnej zmluvy odstúpiť.

5.8. Prevzatím Tovaru a úplným zaplatením jeho kúpnej ceny prechádza na Kupujúceho vlastnícke právo k Tovaru.

VI. Záruka a servis

6.1. Zodpovednosť za vady Tovaru, postup reklamácie a spôsob vybavenia reklamácie v prípade Kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom, upravuje Reklamačný poriadok, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou VOP.

6.2. V prípade,  že Kupujúcim nie je spotrebiteľ, zodpovednosť Predávajúceho za vady sa riadi výhradne príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

VII. Vrátenie Tovaru - odstúpenie od Kúpnej zmluvy

7.1. V zmysle ustanovenia § 7 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zmluvách uzatváraných na diaľku má Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť aj bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia Tovaru, t.j. do 14 dní od okamihu, keď Kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného Tovaru, alebo ak sa Tovary objednané Kupujúcim v jednej Objednávke dodávajú oddelene, do 14 dní od okamihu, keď Kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme Tovar, ktorý bol dodaný ako posledný, alebo ak sa dodáva Tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, do 14 dní od okamihu keď Kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme posledný diel alebo posledný kus. Kupujúci môže odstúpiť od Kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je dodanie Tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od Kúpnej zmluvy.

7.2. Pri uplatnení práva Kupujúceho na odstúpenie od Kúpnej zmluvy podľa bodu 7.1 VOP je Kupujúci povinný informovať Predávajúceho o svojom rozhodnutí odstúpiť od Kúpnej zmluvy, a to jednoznačným vyhlásením, napr. listom zaslaným poštou na adresu Predávajúceho: Elektro Kocian s r.o., so sídlom Komenského 361, 908 77 Borský Mikuláš, Slovenská republika, alebo e-mailom na e-mailovú adresu predávajúceho: nbelektro@kfte.sk, alebo iným spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od Kúpnej zmluvy. Na účely odstúpenia od Kúpnej zmluvy je kupujúci oprávnený využiť aj vzorový formulár na odstúpenie od Kúpnej zmluvy, ktorý tvorí prílohu VOP a je taktiež k dispozícii pre Kupujúceho na internetovej stránke Predávajúceho tu. Lehota na odstúpenie od Kúpnej zmluvy sa považuje za zachovanú, ak Kupujúci odošle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od Kúpnej zmluvy Predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty podľa bodu 7.1. VOP.

7.3. V prípade odstúpenia od Kúpnej zmluvy podľa bodu 7.1. VOP budú Kupujúcemu vrátené všetky platby, ktoré Kupujúci uhradil na základe Kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane prípadných ďalších platieb prijatých od Kupujúceho na základe Kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou, ako sú náklady na dopravu, dodanie a poštovné a iné náklady a poplatky; ustanovenie § 8 ods. 5 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zmluvách uzatváraných na diaľku tým nie je dotknuté. Vyššie uvedené sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak si Kupujúci zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý mu bol ponúknutý Predávajúcim. Platby budú Kupujúcemu vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia Kupujúceho o odstúpení od Kúpnej zmluvy Predávajúcemu. Bez ohľadu na lehotu na vrátenie platieb Kupujúcemu podľa predchádzajúcej vety, platby podľa tohto bodu 7.3. VOP budú Predávajúcim uhradené v prospech Kupujúceho až po doručení vracaného Tovaru Predávajúcemu podľa bodu 7.4. VOP alebo po tom, čo Kupujúci predloží Predávajúcemu doklad preukazujúci zaslanie Tovaru späť Predávajúcemu. Úhrada platieb podľa tohto bodu 7.3. VOP bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký Kupujúci použil pri svojej platbe, okrem prípadu ak sa Kupujúci s Predávajúcim dohodli na inom spôsobe úhrady platieb Kupujúcemu bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov Kupujúcemu.

7.4. Kupujúci môže vrátiť tovar osobne v ktorejkoľvek predajni Predávajúceho alebo zaslaním na adresu Predávajúceho: HAGARD Elektro Kocian s r.o., so sídlom Komenského 361, 908 77 Borský Mikuláš. Kupujúci je povinný zaslať tovar späť alebo ho odovzdať Predávajúcemu najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od Kúpnej zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak bol Tovar odovzdaný Kupujúcim na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Priame náklady na vrátenie Tovaru znáša Kupujúci, a to aj náklady na vrátenie Tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty. Ak dodaný Tovar nemá vlastnosti, o ktoré prejavil Kupujúci záujem a ktoré sa zhodujú s popisom poskytnutým Predávajúcim, náklady na jeho vrátenie a dodanie Tovaru, ktorý zodpovedá Kúpnej zmluve, ako aj všetky Kupujúcim účelne vynaložené náklady v súvislosti s tým znáša Predávajúci. Tovar je Kupujúci povinný vrátiť Predávajúcemu úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom Tovar prevzal. Kupujúci zodpovedá za akékoľvek zníženie hodnoty Tovaru v dôsledku zaobchádzania s Tovarom iným spôsobom než aký je potrebný na zistenie jeho vlastností a funkčnosti. V prípade ak Kupujúci vráti Tovar Predávajúcemu akokoľvek poškodený či opotrebovaný, a to v dôsledku zaobchádzania s Tovarom nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčností Tovaru, má Predávajúci voči Kupujúcemu nárok na náhradu škody, ktorá tým Predávajúcemu vznikla.

7.5. Kupujúci nemôže odstúpiť od Zmluvy, ktorej predmetom je (§ 7 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zmluvách uzatváraných na diaľku):

 • a) predaj Tovaru, ktorého cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý Predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od Kúpnej zmluvy,
 • b) predaj Tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek Kupujúceho, Tovaru vyrobeného na mieru alebo Tovaru určeného osobitne pre jedného konkrétneho Kupujúceho,
 • c) predaj Tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
 • d) predaj Tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov, a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
 • e) predaj Tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
 • f) vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré Kupujúci výslovne požiadal Predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy Predávajúceho u Kupujúceho a Kupujúci si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal.

7.6. Pri porušení podmienok pre odstúpenie od Kúpnej zmluvy alebo riadneho vrátenia Tovaru po odstúpení od Kúpnej zmluvy Kupujúcim, je Predávajúci oprávnený uplatniť si u Kupujúceho náhradu škody, ktorá mu tým vznikla, a to podľa príslušných právnych predpisov.

VIII. Spätný odber elektroodpadu

8.1. V súlade so zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, Predávajúci vykonáva spätný odber použitého elektrozariadenia z domácnosti určeného Kupujúcim k ekologickej likvidácii (ďalej len „Elektroodpad“), a to pri predaji nového elektrozariadenia Predávajúcim Kupujúcemu na výmennom základe kus za kus, ak Elektroodpad pochádza z elektrozariadenia rovnakej kategórie a je rovnakého funkčného určenia ako predávané elektrozariadenie. V takomto prípade je Kupujúci oprávnený bezodplatne odovzdať Elektroodpad na predajni Predávajúceho.

8.2 Bez ohľadu na ustanovenie bodu 8.1 VOP, Kupujúci je oprávnený bezodplatne odovzdať Predávajúcemu veľmi malý Elektroodpad (t.j. s vonkajším rozmerom najviac 25 cm) a Elektroodpad zo svetelných zdrojov, a to bez povinnosti Kupujúceho zakúpiť si u Predávajúceho elektrozariadenie. Kupujúci je oprávnený bezodplatne odovzdať veľmi malý Elektroodpad a Elektroodpad zo svetelných zdrojov na predajni Predávajúceho.

8.3. Predávajúci môže odmietnuť prevzatie Elektroodpadu od Kupujúceho v rámci spätného zberu, ak odovzdávaný Elektroodpad neobsahuje základné komponenty elektrozariadenia, z ktorého pochádza, alebo obsahuje iný odpad ako elektroodpad, alebo keď z dôvodu kontaminácie predstavuje riziko pre zdravie a bezpečnosť personálu.

IX. Záverečné ustanovenia

9.1. Tieto VOP sú platné, účinné a záväzné od 1.2.2018, t.j. odo dňa ich zverejnenia na internetovej stránke Predávajúceho www.kfte.sk. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP. Povinnosť písomného oznámenia zmeny VOP je splnená umiestnením a zverejnením na internetovej stránke Predávajúceho www.kfte.sk.

9.2. Pre konkrétnu Objednávku Kupujúceho platia VOP v tom rozsahu a znení, v ktorom sú uvedené na internetovej stránke Predávajúceho www.kfte.sk v deň odoslania Objednávky Kupujúcim Predávajúcemu.

9.3. Odoslaním Objednávky Kupujúci vyhlasuje, že sa oboznámil s Kúpnou cenou Tovaru vrátane prípadných nákladov na dopravu, dodacími podmienkami a tieto akceptuje, ďalej že sa oboznámil a súhlasí s VOP a Reklamačným poriadkom platnými a účinnými v čase odoslania Objednávky Kupujúcim, ako aj ďalšími informáciami poskytnutými na internetovej stránke Predávajúceho pred odoslaním Objednávky, a zároveň sa riadne oboznámi s informáciami, ktoré mu budú zaslané Predávajúcim po odoslaní Objednávky.

9.4. Kupujúci alebo osoba požadujúca registráciu v Zákazníckom portáli (ďalej len „Iná osoba“) berie na vedomie, že v súvislosti s registráciou Kupujúceho alebo Inej osoby bude Predávajúci spracúvať osobné údaje Kupujúceho alebo Inej osoby v rozsahu meno, priezvisko, adresa bydliska, dodacia adresa, e-mailová adresa a telefónne číslo, a to na účely (i) evidovania Kupujúceho alebo Inej osoby ako žiadateľa o služby Predávajúceho, a to v Zákazníckom portáli vedenom Predávajúcim, a (ii) zjednodušenia, zrýchlenia a zvýšenia komfortu a bezpečnosti pre Kupujúceho alebo Inej osoby pri nakupovaní v Internetovom obchode. Osobné údaje Kupujúceho alebo Inej osoby budú spracúvané na nevyhnutne potrebný čas, minimálne však po dobu existencie účtu Kupujúceho alebo Inej osoby Zákazníckom portáli. Ak sa v Zákazníckom portáli registruje právnická osoba, ktorá v rámci registrácie uvedie a poskytne Predávajúcemu osobné údaje jednej alebo viacerých fyzických osôb (napr. ako kontaktné osoby registrovanej právnickej osoby), tak registráciou v Zákazníckom portáli táto právnická osoba vyhlasuje Predávajúcemu a zaväzuje sa zabezpečiť, že má všetky právnymi predpismi vyžadované oprávnenia na takéto uvedenie a poskytnutie osobných údajov fyzických osôb Predávajúcemu.

9.5. Kupujúci berie na vedomie, že Predávajúci bude v procese uzatvárania a plnenia Kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje Kupujúceho, keďže spracúvanie týchto osobných údajov je nevyhnutné na plnenie Kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje Kupujúci ako jedna zo zmluvných strán. Osobné údaje Kupujúceho budú spracúvané v rozsahu uvedenom v Objednávke (viď bod 2.2. týchto VOP), a to na účely uzavretia a plnenia Kúpnej zmluvy. Osobné údaje Kupujúceho budú spracúvané po dobu nevyhnutnú na riadny výkon práv a plnenie povinností vzniknutých Predávajúcemu na základe Kúpnej zmluvy, minimálne však po dobu trvania záručnej doby Tovaru. Osobné údaje Kupujúceho budú poskytnuté tretím stranám, ktoré zabezpečujú doručovanie Tovaru a ich kuriérom, a to (i) tej tretej strane, ktorú ako dopravcu určí Kupujúci v rámci svojej Objednávky, ako aj (ii) tretej strane poskytujúcej Predávajúcemu účtovné služby. Predávajúci oznamuje týmto Kupujúcemu, že pri spracúvaní osobných údajov Kupujúceho podľa tohto bodu VOP sa predpokladá, že osobné údaje Kupujúceho budú poskytnuté a sprístupnené nasledovným osobám:

 • a) Slovak Parcel Service s.r.o., so sídlom Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO: 31 329 217, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 3215/B,
 • b) IN TIME s.r.o., so sídlom Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO: 31 342 621, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 4376/B,
 • c) Autohal spol. s r.o., so sídlom Prešovská 26, Nitra 949 01, IČO: 34 133 119, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, Vložka č.: 1921/N,
 • d) TIM CARS Nitra, s.r.o., so sídlom Farská 35, 949 01 Nitra, IČO: 45 985 341, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, Vložka č.: 28203/N,
 • e) Geis Parcel SK s.r.o., so sídlom Trňanská 6, 960 01 Zvolen, IČO: 46 489 592, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka č.: 21503/S.

9.6. Kupujúci alebo Iná osoba môže slobodne a dobrovoľne zaškrtnutím príslušného osobitného políčka pred registráciou v Zákazníckom portáli vyjadriť svoj súhlas, aby Predávajúci spracúval osobné údaje Kupujúceho alebo Inej osoby v rozsahu meno, priezvisko, adresa bydliska, e-mailová adresa a telefónne číslo, a to na účely kontaktovania a zasielania informácií Predávajúcim Kupujúcemu alebo Inej osobe o činnosti Predávajúceho, o usporadúvaných akciách Predávajúceho, o ponúkaných výrobkoch, službách a iných aktivitách Predávajúceho vrátane zasielania týchto informácií Predávajúcim Kupujúcemu alebo Inej osobe aj elektronickými prostriedkami (najmä e-mail, SMS správy, telemarketing). Tento súhlas so spracúvaním svojich údajov na účely uvedené v predchádzajúcej vete udeľuje Kupujúci alebo Iná osoba Predávajúcemu na čas do odvolania tohto súhlasu Kupujúcim alebo Inou osobou. Kupujúci alebo Iná osoba má právo udelený súhlas kedykoľvek odvolať, a to zaslaním písomného oznámenia o odvolaní tohto súhlasu na e-mailovú adresu Predávajúceho: nbelektro@kfte.sk alebo zaslaním tohto písomného odvolania súhlasu na adresu Predávajúceho: Elektro Kocian s r.o., so sídlom Komenského 361, 908 77 Borský Mikuláš, Slovenská republika. Súhlas Kupujúceho alebo Inej osoby podľa tohto bodu VOP nebude vynucovaný a ani podmieňovaný hrozbou odmietnutia uzavretia Kúpnej zmluvy, predaja alebo dodania Tovaru alebo plnenia povinnosti ustanovenej Predávajúcemu. Neudelenie súhlasu so spracúvaním osobných údajov Kupujúcim podľa tohto bodu VOP nepredstavuje prekážku možnosti riadneho odoslania Objednávky Kupujúcim.

9.7. Kupujúci a Iná osoba vyhlasujú, že údaje uvedené pri registrácii do Zákazníckeho portálu a v Objednávke sú pravdivé. Kupujúci a Iná osoba majú vo vzťahu k svojím spracúvaným osobným údajom práva podľa článkov 15 až 22 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov). V prípade, ak by Predávajúci spracúval nesprávne osobné údaje Kupujúceho alebo Inej osoby, alebo ak by mal Kupujúci alebo Iná osoba iné pochybnosti týkajúce sa porušenia právnych predpisov v súvislosti so spracúvaním jeho osobných údajov, Kupujúci alebo Iná osoba je oprávnená požiadať Predávajúceho o vysvetlenie a požadovať, aby Predávajúci odstránil takto vzniknutý stav, najmä je oprávnený žiadať blokovanie nesprávnych alebo neúplných osobných údajov Kupujúceho alebo Inej osoby, vykonanie opravy, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Ak Predávajúci tejto žiadosti Kupujúceho alebo Inej osoby nevyhovie, má Kupujúci alebo Iná osoba právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov. Na Úrad na ochranu osobných údajov sa môže Kupujúci so svojim podnetom obrátiť i priamo.

9.8. Kupujúci taktiež berie na vedomie, že e-mailová adresa uvedená Kupujúcim v Objednávke alebo iným spôsobom poskytnutá Kupujúcim Predávajúcemu v súvislosti s nákupom Tovarov Predávajúceho Kupujúcim, môže byť využitá na účely priameho marketingu vlastných podobných tovarov Predávajúceho v zmysle § 62 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o elektronických komunikáciách“), t.j. na zasielanie obchodných oznámení Predávajúceho s ponukou podobných tovarov Predávajúceho v súlade so Zákonom o elektronických komunikáciách. V prípade, ak si Kupujúci, t.j. príjemca takejto elektronickej pošty, nepraje ďalšie zasielanie takýchto obchodných oznámení, je oprávnený jednoducho a bezplatne kedykoľvek odmietnuť takéto zasielanie obchodných oznámení, a to buď prejavením tohto svojho nesúhlasu odkliknutím na príslušnom mieste v obchodnom oznámení alebo zaslaním e-mailu obsahujúceho nesúhlas so zasielaním obchodných oznámení na e-mailovú adresu Predávajúceho: nbelektro@kfte.sk.

9.9. Kupujúci tiež berie na vedomie, že Predávajúci používa na webovej stránke Internetového obchodu (www.kfte.sk) súbory „cookies“. Cookies sú textové súbory, ktoré obsahujú informácie umožňujúce identifikáciu častých návštevníkov výlučne po dobu ich návštevy stránky www.hagard.sk. Cookies neobsahujú žiadne osobné údaje o Kupujúcom. Predávajúci získava súbory „cookies“ za nasledovným účelom a z nasledovných dôvodov:

 • a) Cookies ušetrí Kupujúcemu niekoľkonásobné zadávanie údajov, uľahčujú Kupujúcemu sprostredkovanie špecifického obsahu a pomáhajú Predávajúcemu identifikovať obzvlášť obľúbené oblasti online ponuky v Internetovom obchode. Tak je Predávajúci okrem iného schopný zladiť obsah webovej stránky Internetového obchodu presne s potrebami Kupujúceho.
 • b) Predávajúci prostredníctvom cookies zaznamenáva celkový počet návštevníkov webovej stránky Internetového obchodu v agregovanej forme, čo umožňuje Predávajúcemu aktualizovať a zlepšovať webovú stránku Internetového obchodu.
 • c) Predávajúci používa cookies, aby lepšie zistil, ako sa využíva webová stránka Internetového obchodu, aby Predávajúci umožnil lepšiu navigáciu na nej. Cookies napríklad umožňujú Predávajúcemu zistiť, či Kupujúci webovú stránku Internetového obchodu už predtým navštívil, alebo je na tejto stránke po prvýkrát.

Kupujúci odoslaním Objednávky udeľuje súhlas Predávajúcemu s používaním a získavaním súborov „cookies“, pričom podľa § 55 ods. 5 Zákona o elektronických komunikáciách sa za takýto súhlas Kupujúceho považuje aj použitie príslušného nastavenia webového prehliadača alebo iného počítačového programu. Zmenou nastavenia webového prehliadača môže používateľ aj po udelení tohto súhlasu kedykoľvek používanie súborov „cookies“ jednoducho zakázať (vrátane cookies tretích strán). V prípade zákazu používania súborov „cookies“ v prehliadači však niektoré časti alebo funkcie webovej stránky Internetového obchodu nemusia správne fungovať.


9.10. Predávajúci je viazaný svojou ponukou Tovaru od Akceptácie Objednávky Predávajúcim až do doby dodania Tovaru Kupujúcemu, pokiaľ neustanovuje niektoré ustanovenie VOP inak.

9.11. Predávajúci informuje Kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom, že orgánom vykonávajúcim dozor ohľadom ochrany práv spotrebiteľa je Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, 829 99 Bratislava 27.

9.12. Kupujúci  má právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na nbelektro@kfte.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva. Ak Predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len „Subjekt ARS“) podľa zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „Zákon o ARS“). Subjektami ARS sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa § 3 Zákona o ARS. Návrh môže kupujúci podať spôsobom určeným podľa § 12 Zákona o ARS. Kupujúci môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK – v slovenskom jazyku

Zoznam Subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR: http://www.economy.gov.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi Kupujúcim a Predávajúcim, vyplývajúceho z Kúpnej zmluvy alebo súvisiaceho s Kúpnou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

9.13. Predávajúci sa zaväzuje Kúpnu zmluvu archivovať v elektronickej forme spolu s príslušnými VOP po dobu 10 rokov. Takto archivovaná Kúpna zmluva nie je dostupná Kupujúcemu.

9.14. Kúpnu zmluvu podľa podmienok uvedených vo VOP je možné uzavrieť v slovenskom jazyku.

V Borskom Mikuláši, 25.5.2018
Elektro Kocian s r.o.